ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ

Κάθε μορφή γραφής (γραφή, υπογραφή, αποτύπωση γραμμάτων και αριθμών) υπόκειται στις αρχές της Γραφολογίας και μπορεί να υποβληθεί σε ανάλυση, σύγκριση και αξιολόγηση, εφόσον υπάρχει κατάλληλο δειγματικό υλικό σε συνάρτηση με την πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα της υπό έλεγχο γραφής.

  • Η Αναλυτική Γραφολογία αποτελεί διαγνωστική επιστήμη που διερευνά τις ψυχικές ιδιαιτερότητες του ατόμου μέσα από την ανάλυση των γραφικών/γραφολογικών χαρακτηριστικών του. Η Αναλυτική Γραφολογία συνδέεται στενά τόσο με τη νευρολογία όσο και με την ψυχολογία.
  • Η Δικαστική Γραφολογία αποτελεί προέκταση ή κλάδο της Αναλυτικής Γραφολογίας και συνίσταται στη διερεύνηση του χειρόγραφου κειμένου ή της υπογραφής προκειμένου να αποφανθεί για το εάν έχει χαραχθεί από συγκεκριμένο πρόσωπο ή είναι προϊόν πλαστογραφίας.  

Κατά τη συγκριτική εξέταση εγγράφου (πειστηρίου) με γνήσια έγγραφα μπορεί να προκύψουν και άλλα θέματα νόθευσης ή πλαστότητας, όπως είναι η ηθελημένη αλλοίωση ή τροποποίησή του.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • Εξακρίβωση γνησιότητας γραφής, υπογραφής ή αριθμογραφής και σύνταξη γραφολογικής έκθεσης για δικαστική ή άλλη νόμιμη χρήση
  • Διαπίστωση νόθευσης εγγράφου εξαιτίας αλλοιώσεων, προσθηκών ή τροποποιήσεων επ’ αυτού
  • Ανάλυση γραφικού χαρακτήρα και σκιαγράφηση ψυχολογικού πορτραίτου
  • Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού βασιζόμενη στην ιδιοσυγκρασία του γράφοντος.


Για την εξέταση των πειστηρίων εγγράφων, των γραφών και υπογραφών χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός και ειδικός φωτισμός, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, ενώ για την πληρέστερη ανάλυση των ευρημάτων κάθε γραφολογικής εξέτασης αξιοποιείται η πιο πρόσφατη διεθνής βιβλιογραφία.