ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στην οποία τα μέρη με τη βοήθεια και συνδρομή του διαμεσολαβητή, ενός τρίτου προς τα μέρη ουδέτερου προσώπου, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική λύση της διαφοράς, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.  
Ο θεσμός της διαμεσολάβησης εισήχθη στην Ελλάδα με το Ν.3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» σε εφαρμογή της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ.

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές. Ενδεικτικά, οι οικογενειακές διαφορές, οι διαφορές οροφοκτησίας, οι εργατικές διαφορές, οι διαφορές για αξιώσεις ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της προσωπικότητας, οι υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης, οι διαφορές μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και χρηστών μπορούν να επιλυθούν εξωδικαστικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης.

O διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος μεσολαβητής με ειδική κατάρτιση (Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών), διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος βοηθά τα συμβαλλόμενα μέρη στην επίτευξη μιας αμοιβαία ικανοποιητικής συμφωνίας.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης έναντι της δικαστικής διαδικασίας είναι:

  • Ταχύτητα

Αν και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, κατά μέσο όρο η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός της ίδιας ημέρας, σε χρονικό διάστημα  8 ωρών.

  • Εκούσια υπαγωγή

Τα μέρη που καταφεύγουν στη διαμεσολάβηση επιλέγουν εκουσίως το θεσμό αυτό για την επίλυση της διαφοράς τους με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή.

  • Αμεροληψία

Ο διαμεσολαβητής είναι τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τους διαδίκους και συνεπώς είναι ουδέτερος.
Ενεργεί αμερόληπτα και πρέπει να μεριμνά για την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των μερών στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης (άρθρο 2 παρ. 2 Κώδικα Δεοντολογίας Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών – Υ.Α. 109088/2011).

  • Εμπιστευτικότητα

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά.
Ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί και συναντάται με καθένα από τα μέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του (άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3898/2010).
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας (άρθρο 10 Ν. 3898/2010).